Denver - Horizontal Bar Station - South Havana Street