Syktyvkar - Palestra all'Aperto - State University Pitim Sorokin